We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

Dårligt arbejdsmiljø rammer patientsikkerheden

Aug. 15, 2022

 

SYNSPUNKT: Forholdene på en afdeling på Odense Universitetshospital, som Fyens Stiftstidende (søndag 24. juli, red.) så leven-de har beskrevet, får undertegnede til at tænke på den gamle gåde: Hvad er forskellen på en overlæge og Gud? Svaret lyder: Gud véd godt, at han ikke er overlæge.
Vedkommer det patienterne, at der er tre overlæger, som ikke kan opføre sig ordent-ligt? Arbejdstilsynet har jo påtalt sagen. Ja, det vedkommer i højeste grad patienterne, for det handler i den grad om patienternes sikkerhed.

I ”Grundbog til sundhedsprofessionelle: Patientsikkerhed, UTH (utilsigtede hændelser, njl) og risikostyring” er det bærende princip i nedbringelse af antallet af utilsigtede hændelser og øvrige fejl, at man forstår, at det er et holdarbejde at gøre syge med-mennesker raske. Det er en stadigt lærende proces for alle ansatte, og derfor har vi ind-rettet systemet således, at utilsigtede hændelser skal indberettes af sundhedspersonalet, og at det kan indberettes af patienter og pårørende. Fejl skal man lære af, så der bliver færre af dem i fremtiden.

 

"Når det er så vigtigt at få sat en stopper for en adfærd, som skaber stor utryghed, så skyldes det, at utryghed giver mange flere fejl og utilsigtede hændelser."

 


OMKOSTNINGERNE VED FEJL i sundhedssystemet er i en OECD-rapport fra 2017 anslået til he-le 15 pct. af OECD-landenes sundhedsudgifter. Det er ikke kun erstatninger men også genindlæggelser og nye behandlinger.

I Danmark er patienterstatningerne relativt små, da man vurderer, at det sociale system kan hjælpe, hvis det går galt. Debatten om måden, vores handicappede behandles på, viser tydeligt, at det ikke er tilfældet. Vier i Patientforeningen ikke glade for den sparsommelige holdning på området, men selv om erstatningerne er små sammenholdt med andre OECD-lande, så har det ko-stet det danske samfund den nette sum af to milliarder kr. alene i erstatninger i perioden 2009-18. Dette på trods af flere regioners intense og usympatiske forsøg på at reducere-de disse udgifter ved at gøre det sværest mu-ligt at få erstatning.

Der var i Danmark 290.358 utilsigtede hændelser i 2020. Kun 1 pct. var indberettet af patienterne og deres pårørende, så det er ikke patienterne, der bestormer systemet –tværtimod. Kendskabet til at patienter og pårørende kan indberette elektronisk til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) på www.pdsd.dk er ganske lavt. Men brug systemet, for kun på den måde kan vi få en højere patientsikkerhed.

OGSÅ OVERLÆGER, DER på mystisk vis forfrem-mes til ”ledende overlæger”, kan indberettes for de utilsigtede hændelser, så de og afde-lingen kan lære af deres fejl. Egentlige klager skal gives til Styrelsen for Patientklager.

Når det er så vigtigt at få sat en stopper for en adfærd, som skaber stor utryghed, så skyldes det, at utryghed giver mange flere fejl og utilsigtede hændelser. Det er vi som patienter slet ikke interesserede i. Alle skal have et godt arbejdsmiljø, også de ansatte på sundhedsområdet.

Author:
Niels Jørgen M. da C. S. Langkilde
Illustration:
Niels Jørgen Langkilde
Fonte:
https://institutohcandersen.com/
Contributions:
--